CÁC CUỘC HỌP KHOÁNG ĐẠI

CUỘC HỌP KHOÁNG ĐẠI PHÁT SÓNG TRỰC TIẾP KẾ TIẾP – phát sóng trực tiếp 8PM EST 2021/06/28

Quý vị có thể gửi trước các câu hỏi của quý vị hoặc trong lúc đang họp.
Buổi họp được trình bày bằng Anh ngữ

CÁC CUỘC HỌP KHOÁNG ĐẠI ĐÃ QUA

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

Nếu quý vị có thêm thắc mắc hay điều lo ngại về vắc-xin COVID-19, xin vui lòng gửi các câu hỏi của quý vị (ẩn danh nếu quý vị muốn). Chúng tôi sẽ làm hết khả năng để trả lời thắc mắc trong các cuộc họp khoáng đại trong tương lai.

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.