Tungkol sa mga bakuna sa COVID-19

Ang sumusunod na impormasyon ay binuo para sa website na ito ng mga medikal na propesyonal at mga eksperto sa pampublikong kalusugan gamit ang pamahalaan ng Canada at ibang mga siyentipiko at medikal na mapagkukunan. Hindi ito inilalaan bilang isang medikal na payo. Palaging humingi ng payo ng isang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa bakuna sa COVID-19.

Ang pagbabakuna laban sa COVID-19 na virus ay makakatulong na protektahan ka mula sa pagkakasakit o pagkamatay sa Covid-19. Gayundin, upang mahinto ang pagkalat ng Covid-19 sa Canada, ang sapat na mga bilang ng mga Canadian ay kailangang mabakunahan upang mahinto ang pagkalat ng virus sa komunidad.

Kahit na hindi mamatay ang isang tao mula sa COVID-19, sila ay maaaring magkaroon ng mga pangmatagalang kumplikasyon kabilang ang pagkawala ng memorya, kapaguran, hindi maipaliwanag na mga kahirapan sa paghinga, at pinsala sa mga baga at puso.

Kung ang sapat na bilang ng mga tao ay may kaligtasan sa sakit, ang virus ay mas malamang na hindi kakalat. Kailangan nating mabakunahan ang hindi bababa sa 75% ng populasyon upang makamit ang kaligtasan sa kawan at bumalik sa ating pang-araw-araw na buhay, muling mabuksan ang mga negosyo, mayakap at makita muli ang mga mahal sa buhay.

Hindi, lahat ng mga bakuna sa COVID-19 ay libre.

Sa kalagitnaan ng Hunyo, in-update ng Pambansang Komite ng Pagpapayo sa Pagbabakuna (National Advisory Committee on Immunization, NACI) ang mga rekomendasyon nito sa kakayahang pagpalitin ang mga bakuna sa COVID-19 para sa mga ikalawang dosis. Mas gusto na ngayon ang bakunang mRNA bilang ikalawang dosis para sa mga indibidwal na nakatanggap ng unang dosis ng AstraZeneca, batay sa lumilitaw na ebidensiya ng posibleng mas mabuting pagtugon ng katawan para lumaban sa sakit mula sa schedule ng pinaghalong bakunang ito.

Kung nakatanggap ka ng bakunang mRNA (Pfizer-BioNTech o Moderna) bilang iyong unang dosis, aalukin ka ng bakunang mRNA bilang ikalawang dosis mo. Mas gusto na makatanggap ka ng parehong uri ng bakuna gaya ng iyong unang bakuna, maliban kung hindi ito agad available o hindi alam, na sa gayung kaso, ay ayos lang na makatanggap ng ibang uri ng bakunang mRNA. Pareho itong ligtas at epektibo.

Kung nakatanggap ka ng AstraZeneca bilang iyong unang dosis, maaari mong piliing makakuha ng AstraZeneca bilang iyong pangalawang dosis, pero inirerekomenda na ngayon ng NACI na kumuha ka ng bakunang mRNA bilang iyong ikalawang dosis.

Ang lahat ng mga bakuna na inaprubahan para magamit sa Canada ay pantay at mabisang nagbabawas ng pagpapa-ospital at malubhang karamdaman, at lahat ay halos 100% na epektibo sa pagpigil sa pagkamatay mula sa COVID-19.

Ang mahalagang punto rito ay hindi ka dapat maghintay para magpabakuna ng dalawang dosis para sa ganap na proteksiyon. Ang mga bagong variant ay umuusbong na nagiging sanhi ng mas maraming mga kaso, mga pagpapa-ospital at mga pagkamatay, at ang pagbabakuna sa masa ang tanging paraan upang mahinto ito.

Ayon sa Health Canada, at batay sa mga klinikal na pagsubok na kinasasangkutan ng libu-libong mga tumanggap ng bakuna:

Ang Pfizer-BioNTech ay 95% epektibo pagkatapos ng dalawang mga dosis

Pinagmulan: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html

Ang Moderna ay 94% na epektibo pagkatapos ng dalawang mga dosis

Pinagmulan: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html

Ang AstraZeneca ay 62% epektibo pagkatapos ng dalawang mga dosis (79% sa Hilaga/Timog Amerikang mga pag-aaral)
Ang tunay na mundong datos ay nagpapakita na ang AZ ay 80-90% epektibo sa pagpigil sa mga pagpapa-ospital.

Pinagmulan: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/astrazeneca.html

Ang Johnson & Johnson ay 66% epektibo pagkatapos ng isang dosis at ang tunay na mundong datos ay nagpapakita na ito ay higit sa >90% epektibo sa pagpigil sa matinding sakit at pagpapa-ospital.

Pinagmulan: https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/janssen.html

Ang lahat ng mga apat na bakuna ay lubos na epektibo sa pagpipigil sa matinding COVID-19, pagpapa-ospital at pagkamatay.

Iyan ay nag-iiba-iba sa pagitan ng mga bakuna at mga variant.

Ang bawa’t bakuna sa COVID-19 ay makakapigil ng matinding sakit/pagkamatay mula sa alinman sa mga variant na kasalukuyang nagpapalipat-lipat sa Canada.

Kahit na sa mga bakuna na nagpapakita ng mas mababang bisa laban sa ilang mga espesipikong variant, ang mga tagapagmanupaktura ay lumilikha ng mga bagong bersyon ng kanilang mga bakuna upang gumana nang mas mahusay laban sa mga bagong variant na ito, upang maaari kang makakuha ng mga dosis ng booster sa hinaharap na magiging epektibo sa mga darating na buwan at mga taon.

Para sa Pfizer-BioNTech, Moderna at AstraZeneca, ang dalawang dosis ay kinakailangan dahil “inihahanda” ng unang dosis ang pagtugon ng iyong katawan na lumaban sa sakit: natututo ang iyong katawan na gumawa ng mga antibody upang lumaban sa COVID-19. Ang ikalawang dosis ay “pinalalakas” ito para sa isang mas malakas at mas tumatagal na kaligtasan sa sakit. Ang parehong dosis ay kinakailangan upang makapagbigay ng ganap na kaligtasan sa sakit.

Ang bakuna ng Johnson & Johnson ay sinubukan at nagpakita ng pagpoprotekta sa mga tao at nagbibigay ng kaligtasan sa sakit sa pamamagitan ng isang dosis.

Pfizer-BioNTech at Moderna: Mga bakunang mRNA

Ang isang maliit na piraso ng mRNA na gumagawa ng spike na protina ng COVID-19 ay pumapasok sa iyong mga selula at tinuturuan ang iyong katawan upang gumawa ng mga antibody laban sa COVID-19 na virus. Pagkatapos ang mRNA ay nasisira sa loob ng mga oras, na nag-iiwan ng mga tagubilin sa katawan.

Astra Zeneca at J&J: viral vector na mga bakuna.

Ang mga bakunang ito ay gumagamit ng hindi nakasasamang virus (katulad ng virus ng sipon) na pinahina at pagkatapos ay binago sa pamamagitan ng pagdadagdag ng isang piraso ng spike na protina ng COVID-19 na virus. Ang kaparehong proseso ay nangyayari kagaya ng sa mga mRNA na bakuna sa itaas, na nagpapasimula sa ating katawan na gumawa ng mga antibody at na aktibahin ang ibang mga selula ng panlaban sa sakit.

Wala sa kanila ang nakikipag-ugnay sa o nagbabago ng iyong sariling DNA!

Walang naglalaman ng buhay na COVID-19 na virus.

Lahat ay may magkaparehong hindi kanais-nais na mga epekto: sakit sa lugar ng pag-iiniksiyon, pagkapagod, lagnat o parang trangkasong mga sintomas, sakit ng ulo, banayad na mga pagkirot ng kalamnan/kasukasuan.

Inaprubahan ng Health Canada ang mga bakuna ng Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca at Janssen (Johnson & Johnson) sa COVID-19 para gamitin sa Canada.

Hindi. Ang pagkuha ng anumang bakuna, kabilang ang bakuna sa COVID-19, ay hindi makakaapekto sa mga resulta ng isang pagsusuri sa COVID-19 dahil ito ay hindi isang buhay na bakuna.