Trong lúc quý vị chích ngừa

Thông tin sau đây đã được soạn thảo cho trang mạng này bởi các nhà chuyên môn y khoa và chuyên viên y tế công cộng bằng cách sử dụng các nguồn tư liệu của chính phủ Canada và các nguồn tài liệu khoa học và y khoa khác. Thông tin không nhằm mục đích tư vấn y khoa. Hãy luôn luôn tìm sự tư vấn của một chuyên viên chăm sóc sức khỏe đủ năng lực nếu quý vị có thể có bất cứ thắc mắc nào liên quan đến vắc-xin COVID-19.

Hồ sơ chủng ngừa của quý vị sẽ được lưu trữ bởi chính quyền y tế tỉnh bang hay vùng lãnh thổ của quý vị. Nói chung, một tờ giấy và/hoặc bản sao điện tử hồ sơ chích ngừa COVID-19 của quý vị cũng sẽ được cung cấp cho quý vị. Xin vui lòng kiểm lại với chính quyền y tế tại địa phương quý vị hay với cơ sở chích ngừa để hiểu tài liệu gì sẽ được cung cấp.

Được, nếu quý vị cần một người nào giúp quý vị tìm hiểu tiến trình chủng ngừa, hay nếu quý vị cần sự hỗ trợ hay để giúp phiên dịch, quý vị có thể dẫn theo một người đi cùng quý vị.

Quý vị nên mang một bản sao được in ra giấy hay điện tử xác nhận (đăng ký) cuộc hẹn của quý vị. Quý vị cũng nên mang theo thẻ y tế của mình nếu quý vị có thẻ.