ኣብ እዋን ምኽታብካ

እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክኸውን ብሰብ ሞያ ሕክምናን ክኢላታት ጥዕና ህዝቢን፣ ብመንግሥቲ ካናዳን ከምኡ’ውን ኻልኦት ሥነ-ፍልጠታውያንን ሕክምናውን ምንጪታት ብምጥቃም ዝተዳለወ እዩ፡፡ ከም ሓደ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምስ ዝህልወካ ካብ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ኣላዪ ክንክን ጥዕና ወትሩ ምኽሪ ድለይ፡፡

እቲ ናይ ክታበት መዝገብካ በቲ ናይ ኣውራጃኻ ወይ ዞባኻ ናይ ጉዳይ ጥዕና በዓል ሥልጣን ክኽዘን እዩ፡፡ ብሓፈሽኡ ክንዛረበሉ እንተኾይኑ ብዛዕባ ናትካ ክታበት ኮቪድ-19 መዝገብ እውን ብወረቐት ወይ ብናይ ኤሌክትሮኒክ ቅዳሕ ክወሃበካ እዩ፡፡ እንታይ ዓይነት ሰነድ ከምዝዋሃበካ ንምርዳእ ድማ በጃኻ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ጉዳይ ጥዕና በዓል ሥልጣን ወይ ናይ ክታበት ክሊኒክ ኣዛርብ፡፡

እወ፣ ነቲ ናይ ክታበት መስርሕ ንኽትዋጽኣሉ ዝሕግዘካ ሰብ ወይ ደጋፊ ወይ ናይ ቋንቋ ተርጓሚ እንተ ደሊኻ፣ ሓደ ሰብ ምሳኻ ክተምጽእ ትኽእል ኢኻ፡፡

ናይ ቆጸራኻ መረጋገጺ (ምዝገባ) ብወረቐት ዝተጻሕፈ ወይ ኤሌክትሮኒካዊ ቅዳሕ ዝኾነ ሰነድ ናብ’ቲ ቆጸራኻ ኣምጽእ፡፡ ካርዲ ጥዕና እንተ ሃልዩካ እውን ሒዝካዮ ክትመጽእ ኣሎካ፡፡