ቅድሚ ምኽታብካ

እዚ ዝስዕብ ሓበሬታ ነዚ መርበብ ሓበሬታ ክኸውን ብሰብ ሞያ ሕክምናን ክኢላታት ጥዕና ህዝቢን፣ ብመንግሥቲ ካናዳን ከምኡ’ውን ኻልኦት ሥነ-ፍልጠታውያንን ሕክምናውን ምንጪታት ብምጥቃም ዝተዳለወ እዩ፡፡ ከም ሓደ ሕክምናዊ ምኽሪ ንኽውሰድ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝኾነ ይኹን ሕቶ ምስ ዝህልወካ ካብ ሓደ ብቑዕ ዝኾነ ኣላዪ ክንክን ጥዕና ወትሩ ምኽሪ ድለይ፡፡

እወ፣ ቅድም ክብል ኮቪድ-19 ዝነበሮም ሰባት እውን ገና ብክልተ ዶዛት ምሉእ ክታበት ክወስዱ ኣለዎም። ኪኢላታት ካብ ኮቪድ-19 ድሕሪ ምሕዋይኩም ክሳብ መዓስ እንደገና ካብ ምሕማም ውሕስነት ኣለኩም ገና ኣይፈለጡን ዘለው። ክታበት ሕማም ከይሓዘኩም ናይ ኣንቲቦዲ ምላሽ ብምፍጣር ኣብ ምክልኻል ክሕግዘኩም እዩ።

ኣብ ቀረባ እዋን ኮቪድ-19 እንተድኣ ኔርኩም፣ ቅድሚ ነቲ ክታበት ምውሳድኩም ክሳብ ዝሕሸኩምን ክሳብ እቲ ናይ ነብስኻ ምግላል ግዜኹም ዝውዳእን ክትጸንሑ ኣለኩም።

ሓደ ክታበት mRNA (ፋይዘር-ባዮኤንተክ ወይ ድማ ሞደርና) ከም ቀዳማይ ዶዝኩም እንተድኣ ወሲድኩም፣ ከም ካልኣይ ዶዝ ክታበት mRNA ክትውሃቡ ኢኹም። ከምቲ ኣብ ፈለማ ግዜ ዝወሰድክሙዎ ሓደ ዓይነት ክታበት ክትወስዱ ይምረጽ፣ እዚ ግን ኣብ ቀረባ እንተዘየለ ወይ ዘይፍለጥ እንተኾይኑ፣ ኣብ’ዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ካልእ ዓይነት ክታበት mRNA ምውሳድ ደሓን እዩ። ክልቲኦም ማዕረ ውሑሳትን ውጺኢታውያንን እዮም።

እንተድኣ ኣስትራዜንካ ከም ቀዳማይ ዶዝ ወሲድኩም፣ ኣስትራዜንካ ከም ካልኣይ ዶዝ ክትመርጽዎ ትኽእሉ ኢኹም፣ እንተኾነ ግን ሕጂ NACI ንካልኣይ ዶዝ ክታበትኩም mRNA ክትወስዱ ይመክር ኣሎ።

ኩሎም ኣብ ካናዳ ንምጥቃም ዝተፈቕዱ ክታበታት ብማዕረን ኣድማዕነትን ኣብ ሆስፒታል ምድቃስን ከቢድ ሕማምን ይቕንሱ፣ ከምኡ ድማ ዳርጋ 100% ካብ ኮቪድ-19 ዝመጽእ ሞት ኣብ ምክልኻል ውጺኢታውያን እዮም።

እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ ንምሉእ ምክልኻል ብክልተ ዶዝ ክትክተቡ ክትጽበዩ የብልኩምን። ዝያዳ ኬዛት፣ ኣብ ሆስፒታል ምድቃስን ሞትን ዘስዕቡ ዘለዉ ሓደሽቲ ቫርያንት ቫይረሳት ይቕልቀሉ ኣለው፣ ስለ’ዚ ድማ እቲ እንኮ ናይዚ ደው መበሊ መገዲ ናይ ሓባር ክታበት እዩ።

ነቲ ኽታበት ዝቕበል ዝኾነ ይኹን ሰብ እውን እንተኾነ መምርሒ ጥዕና ህዝቢ ክኽተል ኣለዎ፡፡ ክታበት ምስ ወሰድካ፣ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ እናተግበርካ ምቕጻል ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡፡ እዚ ድማ ከም ኣእዳውካ ምሕጻብ፣ ድሕነት ዘለዎ ኣካላዊ ርሕቀት ምዕቃብ፣ ማስኬራ ምግባር፣ ከምኡ’ውን ሕማም ክስማዓካ ኸሎ ኣብ ገዛ ምጽናሕ፤ እዚ አገዳሲ ዝኾነሉ ዝተፋላልዬ ምኽንያታት አለው፡፡ ካብዚኦም፦
ኣካላትካ ካብ ክታበት ኮቪድ-19 ዑቕባ ንምርካብ እንተ ዋሓደ ክልተ ሰሙን የድልዮ፡፡ እዚ ማለት ድማ ክታበት ቅድሚ ምውሳድካ ወይ ኣብ ውሽጢ ክልተ ሰሙን ክታበት ምስ ወሰድካ ብኮቪድ-19 እንተ ተለኺፍካ ብኡ ንብኡ ብኮቪድ-19 ክትሓምም ትኽእል ኢኻ፡፡ ስለዚ ድሕሪ ምኽታብካ ምልክታት ኮቪድ-19 እንተ ዳኣ ኣጋጢሙኻ ተመርመር፡፡
እቲ ክታበት ንኹሉ ሰብ ኮቪድ-19 ካብ ምርካብ ኣይዓግቶን እዩ፡፡ እቶም በቲ ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ብኸቢድ ሕማም ናይ ምሕላፍ ዘለዎም ዕድል ግና ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ዝኸውን፡፡
እቶም ዘለዉ ክታበታት ኣዝዮም ውጽኢታዊያን እዮም፡፡ እንተኾነ ግና ካብቶም ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘይብሎም ሒደት ሰባት ክትከውን ትኽእል ኢኻ፡፡ ሕጂ’ውን ምስ ሰባት ብዙሕ ትቃራረብ እንተ ዀይንካ ወይ ንጥዕና ህዝቢ ዝምልከት ዝወጸ መምርሒ ዘይትኽተል እንተዀይንካ ኮቪድ-19 ናይ ምስፍሕፋሕ ተኽእሎ ኣሎካ፡፡

ኣይፋሉን፡፡ ነቲ ክታበት ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ብፍታውካ ኢዩ ዝውሰድ፡፡ ነቲ ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድን ንዘይምውሳድን ድማ ሕርየትካ እዩ፡፡

ጉዳይ ኢሚግሬሽን ብዘይ የገድስ፣ ኩሎም ተቐማጦ ካናዳ ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ብቑዓት እዮም፡፡ ሕጋዊ ዝኾነ ፒኤችኤን (PHN) ክህልወካ ግድን ኣይኮነን፡፡ ኣብዚ እዋን እዚ ብቑዓት ዝኾኑ ደቂ 18 ዓመት ዕድመን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ውልቀሰባት ኩሎም ክታበታት ሞደርና፣ አስትራዘነካን፣ ጆንሶንን ጆንሶንን ንኽወስዱ ብቑዓት እዮም፡፡ ደቂ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ውልቀሰባት ድማ ክታበት ፋይዘር – ባዮኤንቴክ ንምውሳድ ብቑዓት ኢዮም፡፡