ਟਾਊਨ ਹਾਲ

ਅਗਲਾ ਲਾਈਵ ਟਾਊਨ ਹਾਲ – ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ 8PM EST 20201/06/28

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸਮਾਗਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ

ਪਿਛਲੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲ

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਸਵਾਲ ਜਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜੋ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ)। ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ।

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.