Gichi-gegoon wiindamaagewinan. Wiiji’ishinaam wiindamaageyaang COVID-19 badaka’owinan. Giishkinandaa owe aakoziwin – gakina giinawind.

This Is Our Shot ji-izhiseg
#TogetherAgain

Play Video

Wegonen minjinaweziyan owe aakoziwin onji – wiidabimadwaa gekenimadwaa, ningoji noonde-izhaayan gemaa ji-okwiinong? Gakina niiyaab owe ginandawendaamin.

This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain ijigaadewan omaa Canada eyaawaad ji-badaka’ondwaa zhemaak ji-giishkiseg owe aakoziwin – gakina giinawind.

Ji-izhiseg #TogetherAgain, bizaanigo ji-gagwe-naagaji’idizoyang, gekenimangwaa, gaa-daayang gaye. Ji-gikenjigaadeg, gaawiin aanind onji wendasinoon ji-badaka’ondwaa apiich wiin bakaan awiyag. Ji-wiidanokiindiyang gakina awiya ji-gikendang gegoon noonde-gikendamowaad aaniin ji-izhichigewaapan.

This Is Our Shot ji-giishkiseg owe aakoziwin omaa Canada.

Wiindamaagewin COVID-19 onji

17,147,500 aandi COVID-19 gaa-maada’ookiing omaa Canada.

Maagizhaa gegoon ginoonde-gikendaan badaka’ogowin onji. Giwiiji’igoo omaa ji-gikendaman ji-giizhendaman ji-badaka’ogowin, mii ji-wiiji’iweyan ji-giishkiseg owe aakoziwin.

Gikendan wegoniwanging. This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain.

Onatoowin apii ji-waabamigoowin…

Inaabin gechiwaag daayan ji-gikendaman aandi ji-izhaang badaka’oding. Gemaa izhaan Vaccine Hunters Canada, giga-wiiji’igon aandi endazhi-badaka’oding miziwe, abooshke endanadaawaageng mashkikiin.

57,020

123 aandi COVID-19 gaa-izhi-maada’ookiing

52,913

234 aandi COVID-19 gaa-maada’ookiing omaa Canada

Gekenjigaadeg onjise Government of Canada onji
https://art-bd.shinyapps.io/covid19canada/

Windamaageng okobing

This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain mazinaatesijigaade dibaajimong COVID-19 okobing. Miinawa ge-okobing 2021/6/17 @ 6PM EST.

Gidaa ozhibii’an gegwedweyan jibwaa okobing gemaa apii okobing.

Da-zhaaganaashiimom okobing.

BAKAAN INWEWINAN AYAAMAGADOON

Aaniin ge-izhi-dagwiiyan

This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain Izhichigewin

Bigo awiya daa-wiijiiwe, owe izhichigeyan giwiiji’iwe daa-giishkise owe aakoziwin badaka’oding omaa Canada.

  1. Badaka’ogaazon apii giinitam.
  2. Dagwiin imaa #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain  izhichigewin adaaweyan babagiwayaan.
  3. Gigishkan gidadaawin apii wii-badaka’ogowin onatoon miizh gidagobizonens awiya (gemaa gegoo) jaakendaman.
  4. Waabanda’iwen gii-doodaman gigishkaman gidadaawewin, wiindamaw gewiinawaa gekenimadwaa iwe ji-doodamowaad.
  5. Ninga-waabanda’iwemin imaa #ThisIsOurShotCA #TogetherAgain ji-wiindamaageng.

 

Geshkichigeng Kids Help Phone wiiji’iwewin izhichigewin.

Onji This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain

Grassroots endananokiing, mino-ayaawin enokaadamowaad miziwe onji Canada, gikendaagwad miziwe aanind gotamowaad badaka’owinan. Gii-giizhendamoog wiidanokiiding eta minose gwetamowaad ji-badaka’owindwaaban ji-badak’owindwaa.

Niigaanising idash iwe This Is Our Shot ji-izhiseg #TogetherAgain, mino-ayaawin enanokiiwaad, gaa-wiiji’iwewaad, gaa-waawiiji-ayaandiwaad, enokiing Canada, gekenimindwaa miziwe awiyag, wiiji’iwewag ji-badaka’oding omaa miziwe Canada akiing.

Noomaya’ii Wiindamaageng


Deprecated: Function _register_controls is deprecated since version 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() instead. in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5379

Watch the full interview: https://www.cp24.com/video?clipId=2221114

Hospital News: Co-led by Dr. Anju Anand, a respirologist at…

Read more

Breakfast Television: Dina and Sid chat with Olympian Clara Hughes…

Read more