टाउन हल्स

अर्को लाइभ टाउन हल – स्ट्रिमिङ 8PM EST 2021/06/28

तपाईं सत्रअघि नै वा सत्रको अवधिमा आफ्ना प्रश्नहरू पेश गर्न सक्नुहुन्छ।
कार्यक्रम अङ्ग्रेजीमा हुने छ

विगतका टाउन हल्स

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

तपाईंसँग कोभिड-१९ खोपहरूका ’boutमा थप प्रश्न वा सरोकारहरू भएमा, कृपया आफ्ना प्रश्नहरू पठाउनुहोस् (तपाईं चाहनुहुन्छ भने नामरहित तरिकाले)। हामी भावी टाउन हल्सको समयमा प्रश्नहरूको जवाफ दिन हाम्रो सक्दो प्रयास गर्ने छौं।

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.