ټاون هال

راتلونکی په ژوندۍ بڼه ټاون حال – جریان 8PM EST 2021/06/28

تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د غونډې د مخه یا د غوڼدې په جریان کې وسپارئ.
غونډه به په انګلیسي ژبه ونیول شي

تیر ټاون حال

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

که تاسو چیرته د کویډ-19 واکسین په اړه اضافي پوښتنې لرئ، نو مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې (په مستعار ډول که تاسو وغواړئ) واستوئ. موږ به خپله ټوله هڅه وکړو چې په راتلونکی ټاون حال کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو.


Deprecated: _register_controls وەشاندنەکە زۆر کۆن بووە وەشاندنی 3.1.0! Use Elementor\Controls_Stack::register_controls() بەکاربەرە. in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5323
If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.