ستاسو له واکسین وروسته

لاندي معلومات د روغتیایی ماهرانو او د عامه روغیتا د باتجربه اشخاصو لخوا دویب پاڼو لپاره چې د کاناډا د حکومت لخوا او نورو سیانس پوهانو او د روغتیایي سرچینو لخوا کارول کیږي د جوړ شوي دي. دا د طبی مشورو په توګه نه دي طرحه شوي. هغه پوښتنې چې تاسو یې د کویډ-19 (COVID-19 ) په اړه د ځان سره لرئ همیشه یې په اړه د پرمتختللی روغتیا پالانو څخه صلاح مشورې ترسره کړئ.

ستاسو د واکسینو ریکارډ به دولایتی یا د سیمو د روغتیایې چارواکو لخوا وساتل شي. په عمومي ډول، ستاسو د COVID-19 واکسینو ریکارډ کاغذ او / یا بریښنایی کاپي به هم تاسو ته درکړل شي. د دې لپاره چې ترڅو معلومه کړئ چې کوم ډول اسناد به تاسې ته درکړل شي، د خپل محلي روغتیایې چاروکی یا دواکسینو د کلینک سره په اړیکه کې شئ

هو، که ته داسې یو چاته چې تاسو د وخت اخیستنې پرمهال هدایت وکړي، یا ته د ژباړن همکارۍ ته اړتیا ولري، نو ته کولی شې چې د ځان سره یو بل کس هم راولي.

تاسو باید د ځان سره د خپل وخت اخیستنې یا لیدنې تائید (ثبت) یوه بریښنایې کاپي راوړئ. که تاسو چیرت کوم یو روغتیا کارت لرئ هم له ځان سره راوړئ.