kīsi-cīstahikasoyini

ōma kiskēyihtamohiwēwin kī-osīhcikatēw ita website maskihkīwiyiniwak asici maskihkī-atoskēyakanak kā-nahicik ē-āpacihtātwaw Canadian okimāwiwin ēkwa kotaka maskihkīwi kiskēyihtamohiwēwina. namōya ōma ē-āpacihtahk kita-itōtamihk. kakikē kakwēcim maskihkīwiyiniw kā-wīhtamask ana kā-nakacihtāt omaskihkīwi otatoskēw COVID-19 cīstahowēwina ohci.

namōya nikēhcināhonān māka ahpō kakī-pimotitan āhkosiwin ātā ē-kī-cīstahikasoyin. nikiskēyihtēnān cīstahowēwin nīsohkamākēmakan ēka kā-āhkosiskakot awīyak, ahpō ka-pimotitan āhkosiwin kakī-āsōskamakan ātā kispin ki-cīstahikason. nika-kiskēyihtēnān ayiwāk ispī ki-isi-kocīhtāki mīna ati-nōkwaki. māka āhkami-kiska akonakwēpisowin, ēka kisiwak kā-nātitohk, ēkwa pimitisahamihk kā-kī-astahk wīhtamowina isko mihcēt Canadian kīsi-cīstahotwawi.

nānitāw nīswāw ayamihikisikawa nīswāw ohtinamiki kiyaw ohci kā-maskawisimakahk kīsi-cīstahikasoyini. awīyak kakī-katinam ēwako āhkosiwin pamwayēs ahpō mwēstas cīstahowēwin, ōma ohci cīstahowēwi-maskihkiya ēka kinwēs ayāmakahk mētoni kā-kīsipayik.

ēwako ohci mētoni kā-kīsipayitahk nīswāw cīstahowēwina kā-āpatahk.

ōhi COVID-19 cīstahowēwina nistam ohci maskawisimakan kakī-isi-ohtinamihk oskac pēyak (80-92%) ēkwa kā-miyopayihk kēhcināwiya atiht pisim.

kakī-kocīhtahk kotaka kakī-kinamihk cīstahowēwina māka cīstahowēwina pēyakwaw kā-ohtinamik ahkami-atoskēmakanwa mīna sīpanwa isko nānitāw nikotwāsik pisim ahpō ayiwāk. mihcēt kocihtawina nōkwan ayiwāk nīsohkāmakimakan kā-macihowin kispin kinwēs pēhoki. okiskēyihtamohiwēwak sihtoskamohk ōma.

ōma ohci osam poko ōhi cīstahowēwin kā-ati-nēsowanwa māka mōya kisīkoc kā-nakipayiwa ahpō mēsci-ayāwa. mihcēt pisimwak mīna askiya, kotak cīstahowēwin kā-ohtinamihk kā-ayakitisihimakan kā-maskawisimakahk kinwēs isi miyo-macihowinihk.

ē-ayiwākipayik ekwa oma cīstahowēwin maskihkiy ōta Canada, acōwipayiw tipahikan tānispī kā-ohtinamin ōma 8 ayamihikisikawa.

ēhē, pitama isko Public Health Agency of Canada itwētwawi isi miyopayik kā-pōni-kiskamihk ōhi ahpō kā-natitoyahk. ōma ohci mihcēt ayamihiwikisikawa ē-nōcihtāmakahk cīstahowēwin kā-kīsi-atoskēmakahk kinwēsiskamihk kīsi-ohtinamiki anima nīswāw Pfizer-BioNTech, Moderna mīna AstraZeneca COVID-19 cīstahowēwina, ōma mētoni ohci mihcēt ayisiyiniwak .

namōya nikiskēyihtēnān tānihkohk kinwēs kawī-āpacihikohk ohtinamiki. kakī-kocīhtāhk mRNA cīstahowēwina mēkwac nōkwan aniki ayisiyiniwak kā-kī-cīstahocik maskawāyawak isi COVID-19 nānitāw nikowāsik pisimwak. maskawimahcihowin kinwēs ka-ispayin, māka poko ahkami-kocīhtāhk otē isi nīkān.

ōma mēkwac namōya nikēhcināhonān kispin mētoni miyomahcihowin kā-ayāk pēyak askiy ahpō mihtahtat askiya, ahpō kispin kā-tako-cīstahowihk kītahtawē kihtwam.

atiht ayamihiwikisikawa anima miyaw kā-osīhcikēmakahk miyo-ayāwin isi ohtinamiki COVID-19 cīstahowēwin. māka kiskisi nīswāw poko kā-ohtinamihk kispin kā-sōhki-miyoskākok ōma ohci Pfizer-BioNTech, Moderna mīna AstraZeneca COVID-19 cīstahowēwin. anima Johnson & Johnson COVID-19 cīstahowēwin pēyak poko kakī-ohtinikatēw. anima Johnson & Johnson COVID-19 cīstahowēwin pēyak poko kakī-ohtinikatēw.

kīsi-cīstahikasoyini, aciyaw poko ka-mayi-mosihon pēyakwan āhkosiwi-itamahcihowin:

  • kiwīsakēyihtēn, kā-mihkowaw, kā-kisōwaw, ka-kiyakisin ahpō kā-pākipayin ita kā-cīstahikawiyin,
  • nēstopayiwin,
  • tēyistikwaniyin,
  • ē-nohtē-pwākamoyin,
  • ka-mosihtan kiskana
  • kā-kisisowipayin ahpō kā-kawacipayin.

ēwakoni nōkotāmakanwa kiyaw ē-ati-osīhcikēmakahk miyo-ayāwin ēkwa ōhi āhkosimahcihowina kā-ati-namatakwanwa tahto-kisikaw.

kispin ōhi āhkosi-itamahcihowina tahki-ayiwāk āhkami-mosihtayini wīhtamo maskihkīwiniw ahpō kotak. kispin pēyakwan isi COVID-19, ē-kocīhikawiyin pēyakwanohk ayā isko kā-wīhtamakawiyin tānisi anima kā-kī-kocīhikawiyin.

namōya anihi mētoni kā-māyāhpinatikok (anaphylaxis) ka-ispayinwa. ōma kiyipa isi itamahcihok sēmak ahpō isko pēyak tipahikan kā-kīsi-cīstahowēwin. ēwako ōma ohci ayisiyiniwak kā-ohtinakwaw COVID-19 cīstahowēwin wīhtamowawak kā-pēhotwaw 15 cipahikanisa, mācika maskihkī-atoskēyakanak kā-nakatēyimikwak kispin ē-māyiskākoyin.

ōhi mayi-itamahcihowina namōya ēwako ohci ēka kā-kī-atoskēmakahk cīstahowēwiwn.

tapwē māka mayi-itamahcihowina ohci ē-nōkwahk cīstahowēwin ē-atoskēmakahk ēkwa kiyaw ē-ati-osīhcikēmakak miyo-ayāwin. mōya katāc mayi-māmitonēyihtaman kispin mōya ki-mayi-itamahcihowin. tāpiskōc anima mRNA cīstahowēwin ati-maskawisimakan aniki ayiwāk 90% kā-kocīhitwaw, māka ayiwāk 50% namakīkway mayi-itamahcihowak. mihcēt ayisiyiniw namōya mosihow kīkway kā-māyiskākot māka mētoni miyo-ayāwak.

kispin namōya ka-mosihtan anihi mayi-itamahcihowina kā-kīsi-ohtinamin COVID-19 cīstahikasowin mōya kīkway kā-māmitonēyihtaman – pēyakwan ka-isi-miyo-ayān tāpiskōc ana kā-mosihot!