ટાઉન હૉલ્સ (જાહેર જનતાનાં સવાલોના જવાબ આપતા પ્રશ્નોત્તરીનાં કાર્યક્રમો)

હવે પછીનું લાઈવ ટાઉન હૉલ (જાહેર જનતાનાં સવાલોના જવાબ આપતા પ્રશ્નોત્તરીનાં કાર્યક્રમો) – સ્ટ્રીમિંગ 8PM EST 2021-06-28

તમે તમારા પ્રશ્નોને અગાઉથી જ અથવા તો સત્ર દરમિયાન મોકલી શકો છો.
આ કાર્યક્રમ અંગ્રેજી ભાષામાં યોજવામાં આવશે

ભૂતકાળનાં ટાઉન હૉલ્સ (જાહેર જનતાનાં સવાલોના જવાબ આપતા પ્રશ્નોત્તરીનાં કાર્યક્રમો)

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

જો તમારે COVID-19ની રસીઓ (વૅક્સિન્સ) વિશે અતિરિક્ત પ્રશ્નો અથવા ચિંતાઓ હોય, તો કૃપા કરીને તમારા પ્રશ્નોને મોકલી આપો (જો તમે ઈચ્છો તો અજ્ઞાતરૂપે). ભવિષ્યમાં જાહેર જનતાનાં સવાલોના જવાબ આપતા પ્રશ્નોત્તરીનાં કાર્યક્રમોમાં જવાબો આપવા માટેનો શ્રેષ્ઠ પ્રયત્ન કરીશું.


Deprecated: _register_controls 3.1.0 આવૃત્તિ થી અપ્રચલિત છે! તેના બદલે Elementor\Controls_Stack::register_controls() નો ઉપયોગ કરો. in /www/thisisourshot_191/public/wp-includes/functions.php on line 5323
If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.