Gaa-okobing

MIINAWAA GE-OKOBING – mazinaateseg 7PM EDT 2021/06/11

Gidaa ozhibii’an gegwedweyan jibwaa okobing gemaa apii okobing.
Da-zhaaganaashiimom okobing.

Odaanaang Gaa-okobing

04/28/2021

05/19/2021

Giiyaabi gegoon noonde-gagwedweyan gemaa noonde-gikendaman COVID-19 onji, izhinizha’an ini (gidaa-ikidosii aweneniwiyan). Ninga-gagwe-nakwetaamin apii miinawaa okobing ani-niigaan. 

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.