Bago ang iyong pagbabakuna

Ang sumusunod na impormasyon ay binuo para sa website na ito ng mga medikal na propesyonal at mga eksperto sa pampublikong kalusugan gamit ang pamahalaan ng Canada at ibang mga siyentipiko at medikal na mapagkukunan. Hindi ito inilalaan bilang isang medikal na payo. Palaging humingi ng payo ng isang kwalipikadong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa anumang mga katanungan na mayroon ka tungkol sa bakuna sa COVID-19.

Oo, ang mga tao na dating nagkaroon ng COVID-19 ay dapat pa ring ganap na magpabakuna ng dalawang dosis. Hindi pa alam ng mga eksperto kung gaano ka katagal na mapoprotektahan sa pagkakasakit muli pagkatapos gumaling mula sa COVID-19. Tutulungan kang maprotektahan ng pagbabakuna sa pamamagitan ng paggawa ng pagtugon ng antibody nang hindi makakaranas ng pagkakasakit.

Kung ikaw ay kamakailang nagkaroon ng COVID-19, ikaw ay dapat maghintay hanggang sa bumuti ang iyong pakiramdam at ang iyong panahon ng paghihiwalay ng sarili ay natapos na bago tumanggap ng bakuna.

Kung nakatanggap ka ng bakunang mRNA (Pfizer-BioNTech o Moderna) bilang iyong unang dosis, aalukin ka ng bakunang mRNA bilang ikalawang dosis mo. Mas gusto na makatanggap ka ng parehong uri ng bakuna gaya ng iyong unang bakuna, maliban kung hindi ito agad available o hindi alam, na sa gayung kaso, ay ayos lang na makatanggap ng ibang uri ng bakunang mRNA. Pareho itong ligtas at epektibo.

Kung nakatanggap ka ng AstraZeneca bilang iyong unang dosis, maaari mong piliing makakuha ng AstraZeneca bilang iyong pangalawang dosis, pero inirerekomenda na ngayon ng NACI na kumuha ka ng bakunang mRNA bilang iyong ikalawang dosis.

Ang lahat ng mga bakuna na inaprubahan para magamit sa Canada ay pantay at mabisang nagbabawas ng pagpapa-ospital at malubhang karamdaman, at lahat ay halos 100% na epektibo sa pagpigil sa pagkamatay mula sa COVID-19.

Ang mahalagang punto rito ay hindi ka dapat maghintay para magpabakuna ng dalawang dosis para sa ganap na proteksiyon. Ang mga bagong variant ay umuusbong na nagiging sanhi ng mas maraming mga kaso, mga pagpapa-ospital at mga pagkamatay, at ang pagbabakuna sa masa ang tanging paraan upang mahinto ito.

Ang bawa’t isang tumanggap ng bakuna ay kailangan pa ding sundin ang patnubay sa pampublikong kalusugan. Matapos kang makakuha ng isang bakuna, magiging napakahalaga pa rin na magpatuloy na magsanay ng mga hakbang sa pag-iingat, kabilang ang paghuhugas ng iyong mga kamay, pagpapanatili ng isang ligtas na pisikal na distansya, pagsusuot ng maskara, at pananatili sa bahay kapag may sakit. Mayroong maraming mga kadahilanan kung bakit ito ay mahalaga:
Tumatagal ng isang pinakamababa ng mga dalawang linggo upang makakuha ng proteksyon ang iyong katawan mula sa bakuna sa COVID-19. Nangangahulugan ito na kung nakakuha ka ng COVID-19 bago makuha ang bakuna, o sa loob ng dalawang linggong panahon kasunod ng bakuna, maaari ka pa ring magkasakit mula sa COVID-19. Kaya’t kung nakakaranas ka ng mga sintomas ng COVID-19 pagkatapos mong mabakunahan, magpasuri.
Hindi mapipigilan ng bakuna ang lahat na makakuha ng COVID-19. Para sa mga nakakuha ng virus, mas mababa ang kalamangan na makakaranas ka ng matinding karamdaman.
Ang mga magagamit na bakuna ay lubos na epektibo, ngunit maaari kang maging nasa maliit na bilang ng mga tao na walang kaligtasan sa sakit. Maaari mo pa ding maikalat ang COVID-19 kung nakikipag-ugnay ka nang malapit sa mga tao o hindi sumusunod sa mga hakbang sa pampublikong kalusugan.

Hindi, ang pagtanggap ng bakuna sa COVID-19 ay ganap na boluntaryo. Nasa sa iyo ang pagpili kung tatanggapin mo o hindi ng bakuna sa COVID-19.

Ang lahat ng mga residente ng Canada, maging anuman ang katayuan sa imigrasyon, ay karapat-dapat para sa bakuna sa COVID-19. Hindi mo kailangang magkaroon ng isang balidong PHN. Sa kasalukuyan, ang mga indibidwal lamang na 18 taong gulang at pataas ang karapat-dapat makatanggap ng mga bakunang Moderna, AstraZeneca at Johnson & Johnson. Ang mga indibidwal na 12 taong gulang at pataas ay karapat-dapat makatanggap ng bakunang Pfizer-BioNTech.