تالارهای شهر

جلسه بعدی زنده در تالار شهر – جلسه 8PM EST 2021/06/28

شما می‌توانید ازقبل یا در طول جلسه سؤالات خود را مطرح کنید.
این رویداد به انگلیسی برگزار می‌شود

جلسات گذشته در تالار شهر

06/17/2021

06/11/2021

04/28/2021

05/19/2021

اگر سؤال یا نگرانی دیگری در مورد واکسن COVID-19 دارید، لطفاً سؤالات خود را ارسال کنید (در صورت تمایل به صورت ناشناس). ما تمام تلاش خود را برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده در جلسات آتی تالارهای شهر انجام خواهیم داد

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.