ټاون هال

راتلونکی په ژوندۍ بڼه ټاون حال – جریان [TIME] [numerical except in English – Month, Day].

تاسو کولی شئ چې خپلې پوښتنې د غونډې د مخه یا د غوڼدې په جریان کې وسپارئ.
غونډه به په انګلیسي ژبه ونیول شي

تیر ټاون حال

04/28/2021

05/19/2021

که تاسو چیرته د کویډ-19 واکسین په اړه اضافي پوښتنې لرئ، نو مهرباني وکړئ خپلې پوښتنې (په مستعار ډول که تاسو وغواړئ) واستوئ. . موږ به خپله ټوله هڅه وکړو چې په راتلونکی ټاون حال کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایو.

If you would like a response to your message, please enter your email address. / Si vous souhaitez une réponse à votre message, veuillez saisir votre adresse e-mail.